Thiết kế cơ sở lưu trú tại Hội An – LAMONTA HOTEL

Địa điểm:  Tp. Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Loại hình: Thiết kế cơ sở kinh doanh lưu trú

Đơn vị thiết kế: Kiến trúc Không Gian Xanh Đà Nẵng

Năm hoàn thành: 2019

thiet-ke-co-so-kinh-doanh-luu-tru

thiet-ke-co-so-kinh-doanh-luu-tru

thiet-ke-co-so-kinh-doanh-luu-tru