Mrs Nhân
216 (m2)
216 (m2)
216 (m2)
1 (tầng)
2014
Kiến trúc Không Gian Xanh
USA