Khách sạn – Nội thất khách sạn đoàn 928 BQP – TT Long Hải

Đoàn An điều dưỡng 928 Tổng cục công nghiệp quốc phòng
5000 (m2)
2600 (m2)
11600 (m2)
8 (tầng)
2015
Kiến trúc Không Gian Xanh
TT Long Hải - Huyện Long Điền - Tỉnh BRVT